Держгідрографія на шляху до європейських стандартів судноплавства на ВВШ

     У році, що минає, прийняття Верховною Радою у другому читанні Закону України «Про внутрішній водний транспорт» стало одним із найвідчутніших кроків у вітчизняній транспортній галузі в бік реалізації Імплементаційних заходів у сфері морського та річкового транспорту, виконання яких покладено на Державну службу морського та річкового транспорту (Морську адміністрацію) та Міністерство інфраструктури України.

Беручи до уваги загальнодержавний курс на інтеграцію України до європейського співтовариства, прийняття цього Закону передбачає наближення національного галузевого законодавства до європейського: перш за все імплементацію базових положень Директиви ЄС 2016/1629 про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання та Регламенту ЄС 2016/1628 щодо вимог стосовно граничних значень викидів газоподібних та твердих забруднюючих речовин та схваленні типу для двигунів внутрішнього згорання, встановлених на позашляховій техніці, імплементацію положень яких у національне законодавство передбачено Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Закон забезпечує держрегулювання в сфері внутрішнього водного транспорту, закладає основи його функціонування і розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства внутрішніми водними шляхами та його безпеки, майна, що затонуло на ВВШ, тощо. Основні принципи, закладені в Закон, сприяють інтеграції внутрішніх водних шляхів в інтермодальну логістичну схему, що дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн – членів ЄС.

В частині навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) безпеки судноплавства на вітчизняних внутрішніх водних шляхах положення розділу VII нового Закону передбачають класифікацію водних шляхів і встановлюють зони морських та внутрішніх водних шляхів. У зв’язку з цим передбачається, що визначення класифікаційних характеристик зон морських та внутрішніх водних шляхів, їх критерії, класифікація морських і внутрішніх водних шляхів, а також визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з конкретними ризиками, покладається на Мінінфраструктури.

Норми, що стосуються класифікації морських і внутрішніх водних шляхів, активно опрацьовуються з експертами проєкту технічної допомоги ЄС «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро», який наразі реалізується в Україні та був започаткований для надання експертної підтримки з питань адаптації української законодавчої бази для ВВШ до законодавства ЄС.

Одночасно з роботою вітчизняних законотворців та експертів галузі над підготовкою та прийняттям Закону Держгідрографія провела підготовчу роботу і вжила низку попередніх заходів, спрямованих на наближення вітчизняної галузевої нормативно-технічної документації в галузі НГЗ безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах до відповідних норм європейського права. Зокрема, це перехід України від використання застарілого міждержавного стандарту ГОСТ 26200-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия» до застосування чинного документу Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН «Європейські правила сигналізації на внутрішніх водних шляхах (СИГВВШ)».

Перехід від застарілого стандарту до актуальної європейської системи сигналізації на річкових шляхах спричинений потребою в гармонізації та уніфікації нормативно-правових актів України в сфері судноплавства на ВВШ з європейськими стандартами, правилами, нормативами, приписами, що, окрім норм нового Закону, передбачено членством України в Комітеті з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН.

Держгідрографією вже виконано технічний (неофіційний) переклад з англійської мови на українську мову СИГВВШ – документу, який, сподіваємося, з часом стане основою для подальших внутрішньодержавних процедур для імплементації європейської системи сигналізації на ВВШ у національне законодавство, що відповідає прагненню України до здобуття статусу річкової держави, на додаток до статусу морської держави, та сприятиме розкриттю потенціалу перевезень внутрішніми водними шляхами й залученню інвестицій для модернізації річкової інфраструктури.

Крім цього, фахівці ДУ «Держгідрографія» активно беруть участь у регулярних онлайн-нарадах Робочої групи з питань класифікації внутрішніх водних шляхів згідно з Директивами Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС, а також Директиви (ЄС) 2017/2397 Європейського парламенту і Ради від 12 грудня 2017 року про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування Директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС, і забезпечують надання експертам проєкту технічної допомоги, а представникам Морської адміністрації та Мінінфраструктури – усіх необхідних матеріалів з питань, що належать до установи.